Radovi, članci

OBJAVLJENI  STRUČNI  I  NAUČNI  RADOVI


Specijalistički rad:
"Marketing u strategiji preduzeća"
Rezime:U radu je ukazano na ulogu marketinga u formulisanju strategije preduzeća. Iznete su njegove aktivnosti na istraživanju tržišta kao i njegov značaj na obezbeđenju tržišne orjentacije preduzeća. Značajan deo rada je onaj koji se odnosi na analizu osnovnih marketing strategija kao i činilaca koji utiču na nju kao što su: faza životnog ciklusa proizvoda, položaj preduzeća u odnosu na konkurenciju i stanje privrede (nestašice, inflacija i recesija).
 
Magistarska teza:
"Istraživanje međuzavisnosti marketing strategije i organizacione strukture preduzeća" Magistarska teza.
Rezime:U radu je ukazano na ključne elemente uspeha preduzeća u tržišnim uslovima poslovanja, u koje spadaju struktura, strategija i marketing, kao i na međuzavisnost marketinga i organizacione strukture. Posebno je analizirana uloga marketinga u fazi definisanja strategije preduzeća, da definisana strategija opredeljuje organizacionu strukturu i da se kroz nju i pomoću nje vrši implementacija strategije pomoću marketing strategije. Obrađeni su “case study” poslovanja jedne industrijske oblasti kao i jednog poslovnog sistema.
          
Doktorska disertacija:
"Savremeni koncept marketinga, ekologija i proces globalizacije tržišta"
Rezime: U radu je razmatran problem savremenog koncepta marketinga i strateškog menadžmenta u odnosu na ekološke strategije i tendencije savremenog sveta ka globalizaciji tržišta. Istraživan je evolutivni tok marketing koncepta, njegova strateška dimenzija uz ukazivanje na produbljivanje misije u etičkom, ekološkom i društveno odgovornom pravcu. Održivi razvoj iz koga proizilazi savremeni koncept održivog marketinga, kojim se anticipiraju i artikulišu svi zahtevi zaštite okruženja uz istovremeno stvaranje vrednosti za kupca. Nove marketing strategije generisane ekološkim zahtevima i globalizacijom tržišta uz sistematizaciju privrednih subjekata od lokalnog do globalnog su važni činioci opstanka i razvoja privrede savremenog sveta. Globalni procesi preuzimaju opštu brigu o stanju “zdravlja” planete kako u fizičkom tako i u ekonomskom i etičkom smislu. Globalizacija je fenomen, koji će u XXI-om veku postati, uz intezivni razvoj informacione tehnologije, glavni faktor uspešnog opstanka i rasta preduzeća, i vodi ka evoluiranju u nove menadžment strukture i sadržaje.
 
 
Objavljeni stručni i naučni radovi:
 
Mr Milovan M. Ilić
1. “Marketing između promena u okruženju i organizacione strukture preduzeća” SymOrg 94, III međunarodni simpozijum: “Menađment na pragu XXI veka”, Zbornik radova II str. 550-554., 19-22. maja 1994. Zlatibor. 
Rezime:Marketing kao integracioni faktor između stanja okruženja i organizacione strukture preduzeća je analiziran sa akcentima na njegovo mesto u odnosu na strategiju i strukturu. U radu je posebno podvućen značaj proaktivnog delovanja menadžmenta preduzeća.
 
Mr Milovan M. Ilić
2. “Marketing strategija preduzeća u odnosu na konkurenciju” Časopis za menadžment i preduzetništvo “Direktor” br. 7-8/1994., str. 52-56. NIP “Privredni pregled” Beograd.
Rezime:Rad je koncipiran na teoretski i praktični deo. U teoritskom delu su izneti primeri hipotetične strukture tržišta (lider, izazivač, pratilac i tamponer) i date karakteristike svakog od njih. U praktičnom delu je prikazan primer uspešnog poslovanja jednog tržišnog izazivača na bivšem jugoslovanskom prostoru, koji je, uvođenjem savremenog menadžmenta i marketing koncepta u poslovanje, potisnuo tržišnog lidera u oblasti industrije premaznih sredstava - boja i lakova. Analiza obuhvata praćenje poslovanja od 1981 - 89 godine.
 
Mr Milovan M. Ilić
3. “Marketing između okruženja i organizacione strukture”, Časopis za informatičke nauke i tehnologije  “INFO”, Jun 1994. strana 71
 
Mr Milovan M. Ilić
4. “Izazov posle vremena embarga - globalni marketing i marketeri” SymOrg 95, IV međunarodni simpozijum: “Menadžment, ekonomska kriza i promene”, Zbornik radova II str.590-594., 29 maj - 1 juna 1995. Zlatibor.
Rezime:Svet je otišao daleko u procesu globalizacije tržišta. Savremeni menadžment i gobalni marketing sve više postaju ključni činioci uspeha preduzeća. Da li smo mi u stanju, s obzirom na istovremene uticaje tranzicije i embarga, da se uključimo u ove procese.
 
Mr Milovan M. Ilić
5. “Međuzavisnost marketinga, strategije i organizacione strukture preduzeća” Međunarodni časopis za marketing teoriju i praksu “Marketing” br. 1-2/1995., str. 9-11.
Rezime:U radu se istiće značaj savremenog menadžmenta koji prepoznaje ključne elemente uspeha preduzeća u trtržišnim uslovima poslovanja kao što su: menadžment, marketing, strategija i organizaciona struktura kao i njihova međuzavisnost.
 
Mr Milovan M. Ilić
6.  “Ekološki marketing kao podrška ostvarenju održivog razvoja”
SymOrg 96, V međunarodni simpozijum: “Menadžment i razvoj preduzeća”, Zbornik radova II str. 782-786., 3-5. juni 1996. Vrnjačka Banja.
Rezime:Ulogamenadžmentaimarketingaupoboljšanjustanjaokruženja, kaoglavnogciljaodrživograzvojajerazmatranuovomradu. Održivi marketing zajedno sa intervencijama vlade i menadžmentom preduzeća je bitan činilac zaštite fizičkog okruženja - invajronmenta. Savremeni marketing postaje sve značajnija podrška ostvarenju održivog razvoja.
 
Mr Milovan M. Ilic
7. “Formulisanje strategije i planiranje u savremenom preduzeću” YuSymOpis 96, XXIII jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima. Saopštenje.
 
Dr Milovan M. Ilić
8. “SWOT analiza i ekološki marketing” Međunarodni časopis za teoriju i praksu “Marketing” br.1/1997., str.41-46.
Rezime:Šta je potrebno preduzeti da bi se preduzeće prilagodilo eko-marketing orjentaciji? Savremeni menadžment mora da shvati da zaštita okruženja nije samo moguća opcija, već njegova obaveza da u svoju strategiju, kojom se definišu vizija, misija i ciljevi, uključi kao imperativ - očuvanje životne sredine.     
 
Dr Milovan M. Ilić
9. “Analiza činilaca strategije i planova u savremenom preduzeću” Časopois        za teoriju i praksu menadžmenta “Management” br.5/1997., str.61-63. FON - Beograd.
Rezime:Iznet je savremeni koncept strateškog planiranja, njegov redosled prilaza kojim se određuje zašto postoji privredni subjekt, šta su mu ciljevi i kako ih ostvariti, koji su činioci strategije i kakvi planovi mogu biti.
 
Dr Milovan M. Ilić
10. "Inkorporiranje marketing koncepta u diverzifikovanu proizvodnu organizaciju", Monografija “Menadžment i strategije transformacije preduzeća”. Ekonomski fakultet u Beogradu 22. maj 1997. str.165-170.
Rezime:U radu je izneta analiza slučaja izrazito diverzifikovanog proizvodnog preduzeća. Prikazan je model organizacionog struktuiranja u cilju prevazilaženja uočenih nedostataka, od kojih je netržišna orjentacija jedna od najučljivijih. Ukazano je na potrebu inkorporiranja filozofije savremenog menadžmenta. 
 
Dr Milovan M. Ilić
11.  “Savremeni koncept marketinga i ekologija”
III jugoslovensko savetovanje o bio masi: “Kvalitet u poljoprivrednoj proizvodnji - ISO- 14000”, 14 juni 1997. Sremska Mitrovica. Uvodno predavanje po pozivu.
 
Dr Milovan M. Ilić
12.“Savremeni marketing u funkciji zaštite životne sredine”
Časopis “Ecologica”, br. 4, 1997, str 19 - 22.
Rezime:Marketinški koncept poslovanja tokom ovog veka je prolazio evolutivni tok  prilagođavanja razvojnim etapama tehnoloških, ekonomskih, političkih, kulturnih i socijalnih promena. Strateški marketing danas je glavno sredstvo strateškog menadžmenta. Zahtevi održivog razvoja opredeljuju poslovne zaokrete koji će doprineti njegovom ostvarenju. Savremeni marketing, danas, postaje održivi marketing čiji je cilj da obezbedi poziciju preduzeća u socijalnom i fizičkom okruženju, a da pri tom svojim proizvodom ili uslugama ne naruši uspostavljeni sklad prirodnih odnosa fizičkog okruženja - biosfere. Isto tako je potrebno na pravi način pozicionirati ove vrednosti ciljnim grupama potrošača i pri tome ukazati na ekološke atribute kojima će se ostvariti konkurentska prednost na duži rok.   
 
Dr Milovan M. Ilić
13.“Naša stvarnost i globalni trendovi tržišnog poslovnja”
Časopis “Poslovna politika”, decembar 1997.str. 40-43.
Rezime:Intezivne i stalne promene u okruženju postavljaju sve suptilnije zahteve pred poslovnim ljudima na makro i mikro planu. Kako obezbediti opstanak, rast i razvoj makro ekonomije zamlje kao i privrednog subjekta - preduzeća, je stalni zadatak onih koji donose strateške odluke. Savremeni strateški koncept menadžmenta upravo daje odgovor na mnoga ova pitanja. 
 
Dr Milovan M. Ilić
14. Prikaz knjige: "O marketingu", Časopis “Ekonomika” br 2-3/98 Beograd.
 
Dr Milovan Ilić
15. "Interaktivni odnosi - rast konkurentnosti"
Međunarodni naučni skup: “Izazov menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju”, Ekonomski fakultet 9.04.1998. Beograd str. 185 - 190.
Rezime:Svetska privreda je u stalnim promenama. Stepen umreženosti interaktivnim odnosima iz dana u dan raste. Javljaju se novi vidovi organizacionih povezivanja i protoka informacija. Javlja se novi pojam za preduzeće primereno ovim procesima - Interprise. Savremeni menadžment postaje drugačiji.  
 
Mr Nataša Cvetković, Dr Milovan M. Ilić
16. “Diversifikacija - faktor upravljanja portfolio investicijama”, II internacionalni simpozijum iz project managementa, Zlatibor, 22. o4. 1998.
 
Dr Milovan M. Ilić
17. "Invajronmentalni marketing", Naučni sipozijum sa međunarodnim učešćem: Kvalitet životne sredine i ekonomski razvoj, Niška banja 28 i 29 maj 1998. str. 90 - 96.
Rezime:Istorijski gledano poslovne filozofije su se menjale prateći rastuće promene sve zahtevnijeg lokalnog i globalnog: socijalnog, ekonomskog i fizičkog okruženja (invajronmenta). Uglavnom su socijalni i ekonomski zahtevi bili pokretačke snage svih dosadašnjih promena. U drugoj polovini ovoga veka se javljaju prvi nagoveštaji nove ere invajronmentalizma. Svesnost o stanju “zdravlja” fizičkog okruženja o potrebi njegove zaštite, održavanja i čuvanja, razvija nove poslovne trendove. Invajronmentalni marketing je nova, važna i ubrzano rastuća doktrina savremenog tržišnog poslovanja.      
 
Dr Milovan M. Ilić
18. “Interaktivno poslovanje”,SymOrg,98., VI međunarodni simpozijum: “Okruženje, menadžment, konkurentnost”, Zlatibor, 3 - 5 juna 1998. str. 129 - 133.
Rezime:Rast umreženosti interaktivnim odnosima je sve prisutniji u privredno razvijenom delu sveta. Odgovarajuće tome raste i kompetentnost učesnika u lancu povezivanja ekonomija zemalja i regija koje su uključene u ove procese. Savremena povezivanja imaju za cilj ostvarivanje koristi za sve aktere u lancu stvaranja i korišćenja vrednosti. Nova znanja i etičnost su faktori od suštinske važnosti za građenje trajne konkurentne prednosti.
 
Dr Milovan M. Ilić
19. “Ekologija i marketing” poglavlje u monografiji “Ekonomija prirodnog kapitala” Institut ekonomskih nauka Beograd, redaktor Dr B. Drašković, 1998. str. 296 - 309.
 
Dr Milovan M. Ilić, Mr Nataša Cvetković
20. “Kompleksnost strateškog menadžmenta - izazov kompetentnosti našim preduzećima”, “Poslovna politika”, septembar 1998. Beograd
Rezime:Savremeni svetski privredni tokovi postaju sve povezaniji, kompleksniji i međuzavisniji. Ovo vuće dalje u usavršavanje metoda  i organizacionih struktura preduzeća. Prateći ove zahteve i trendove stvara se novi tip preduzeća. Informatička tehnologija generiše širenje procesa globalizacije i njene će se sve mogućnosti u potpunosti izkazati u godinama koje dolaze.
 
Dr Milovan M. Ilić
21.Prikaz knjige:“Marketing Management”, Časopis “Marketing”,  br. 3, jesen 1998. Beograd.
 
Dr Milovan M. Ilić
22.Prikaz knjige: “Managing Business Relationships”, Časopis “Marketing”, br. 4, zima 1998.
 
Dr Milovan M. Ilić
23.“Značaj marketinga u vrednovanju kapitala preduzeća”, Časopis       “Poslovna politika”, mart 1999. str. 45 - 47. Časopis “Direktor” 2-3/99 str.38-39.
Rezime:Aktuelnost procene vrednosti preduzeća nameće mnoga pitanja za ovaj posebno delikatan i važan posao. Koliko procene mogu biti validne ako ambijent u kome se to treba potvrditi je nepostojeć ili neodgovarajuć? Veliki je jaz između realnog stanja našeg tržišnog ambijenta i primenljivosti marketing koncepta u preduzećima i onoga što je u svetskoj privredi osnov sticanja konkurentske prednosti u borbi za tržišni opstanak.
 
Dr Milovan M. Ilić
24.Prikaz knjige: “Global Marketing Management” u časopisu: “Marketing” proleće 1999. br 1. str. 41-42 i časopisu “Direktor” br 4,5 i 6 1999.
 
Dr Milovan M. Ilić, Dr Nataša Cvetković
25. “Interprise - novi fenomen informacionog i globalnog sveta”, Naučni skup: Strategija transformacije velikih preduzeća u uslovima globalizacije, Ekonomski fakultet, 28.10.1999. Bgd. str 116 - 121.
Rezime:Savremenisvetski privredni tokovi postaju sve povezaniji, kompleksniji i međuzavisniji. Ovo vuće dalje u usavršavanje metoda i organizacionih struktura preduzeća. Prateći ove zahteve i trendove stvara se novi tip preduzeća - Interprajz (Interprise). Informatička tehnologija generiše širenje procesa globalizacije i njene će se sve mogućnosti u potpunosti izkazati u godinama koje dolaze.
 
Dr Milovan M. Ilić
26.Prikaz knjige: “Managing Business Relationships”, u časopisu : “Ekonomika menadžmenta”, 1-2/2000., str. 59
 
Dr Milovan M. Ilić
27.Prikaz knjige: “Modni marketing”, u časopisu “Poslovna politika” oktobar 1999.
 
Dr Milovan M. Ilić, Dragica Ilić, psiholog
28.Psihosocijalni aspekti preduzetništva, VII međunarodni simpozijum: Menadžment promena, FON, Zlatibor, 31. maj - 02. juna 2000. str. 101 - 104.
Rezime: U ovom radu bavili smo se pitanjem da li postoji dispozicija za preduzetništvo koju čine crte ličnosti, motivi, sposobnosti i vrednosti. Naveli smo neke od njih koje se u literaturi nejčešće sreću (potreba za postignućem, lokus kontrole, spremnost da se prihvati rizik itd.) Insistirali smo na interakciji nestereotipnog ličnog sa socijalnim kontekstom (u užem i širem smislu).
 
Dr Milovan M. Ilić
29.Preduzetništvo kao pokretač novih poslovnih poduhvata, VII međunarodni simpozijum: Menadžment promena, FON, Zlatibor, 31. maj - 02. juna 2000. str. 105 - 110.
Rezime: Izgled svetskog poslovnog miljea i ekonomska stanja se menjaju kroz stalno traženje i nalaženje novih poslovnih poduhvata. Nosioc ovih promena je preduzetnički duh i stvaralačka energija koju nose preduzetnici. Ovo su nove mogućnosti o kojima naše društvo mora voditi računa u ovim vremenima promena.
 
Dr Zdenka Đurić, Dr Milovan M. Ilić
30. Osnovna obeležja privrednog razvoja u XX veku”, VII. Naučni skup - Tehnologija kultura i razvoj – “Iskušenja i pouke XX veka: Nauka, tehnologija i kultura u znaku Janusa sa posebnim osvrtom na jugoslovenski istorijski prostor” Suboticu – Palić, 28.08 do 1. 09. 2000. 
Rezime: UraduserazmatrajutriosnovnaobeležjaprivrednograzvojauXXveku. Prvo obeležje odnosi se na snažan uticaj NT razvoja na privredu i privredni razvoj. Drugo obeležje odnosi se na povećanje društvene i ekološke odgovornosti privrede i preduzeća. Treće obeležje je potreba za promenom koncepcijsko-metodološke osnove u upravljanju privrednim razvojem.
 
Dr Zdenka Đurić, Dr Milovan M. Ilić
31.“Polazne osnove u definisanju strategije povećanja izvoza”, Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, Savetovanje Jugoslovenskih ekonomista, privrednika i bankara: “Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom – strategija povećanja izvoza”, 28 i 29. Septembar 2000.
Rezime: Naš inetes nije povećanje izvoza, već obezbeđivanje uspešnog izvoza. Ta uspešnost ne može se obezbeđivati sa postojećim situacionim odlučivanjem. Uspešan izvoz mora da počiva na racionalnim, strateškim odlukama. U obezbeđivanju ovih odluka neophodno je poštovanje odgovarajuće koncepsijsko-metododloške osnove.
 
Dr Edita Kastratović, Dr Živka Pržulj, Prof. Dr Stevan Bezdanov, Dr Milovan M. Ilić
32. “Mali biznis i ekonomska politika SR Jugoslavije u 2001.”NDEJ, EFB i JAEN, Savetovanje jugoslovenskih ekonomista, privrednika i bankara: “Privredna kretanja i ekonomska politika u 2000” 04. i 05. decembar 2000. Ekonomski fakultet u Beogradu
 
33. Dr Milovan M. Ilić
“Biznis planiranje i pristup kreditnim institucijama”, Uvodno predavanje: “Šesti pekarski dani”, Novi Sad  24-25 oktobar 2001
 
34. Dr Milovan M. IliĆ
Preduzetništvo – mala i srednja preduzeća, VIII međunarodni simpozijum SymOrg 2002, 2-5. 06. 2002. Zlatibor, FON Bgd. 
Rezime:Promene u politici i privredi ubrzavaju interesovanje za mesto i ulogu privatnog sektora u razvoju nacionalne ekonomije. Praksa u svetskim razmerama preduzetništvo koristi kao sredstvo za postizanje samostalnog razvoja. Privatni sektor kroz mala i srednja preduzeća pokreće razvojne mogućnosti uključivanjem građana u preduzetništvo i smanjuje socijalne tenzije nezaobilazne u prvim danima tranzicionih procesa. Da li smo i mi spremni za to.
 
35. Prof. dr Milovan M. Ilić
Implementacija biznis plana, VIII internacionalni simpozijum iz Project menadžmenta YUMPA 2004 "Upravljanje projektima i preduzetništvo", 10-12. 05. 2004. Zlatibor, FON Bgd. 
Rezime:Višegodišnje iskustvo na izradi biznis planova i praćenje njihove kasnije implementacije pokazuje da značajan broj preduzetnika nije ostvario projektovane rezultate. Dobar biznis plan znači onaj koji je zasnovan na realnim pokazateljima  i jasno uočenoj poslovnoj prilici. Neostvarivanje projektovanih rezultata leži u neadekvatnoj njegovoj implementaciji i pored toga što su u njemu artikulisana realna polazišta potrebna  da se iskoristi ukazana poslovna prilika.
 
36.Prof. dr Milovan M. Ilić
Marketing planiranje učenjem –plearning koncept”, Časopis za marketing teoriju i praksu MARKETING, broj 2., leto 2006.
Rezime:U radu se istiće da krajnji ishod planiranja nije samo u koristi od gotovog plana, već u procesu planiranja kroz koji malo preduzeće prolazi. Ovde se misli na proces učenja kako bi se dobila kompletna slika tekućih i budućih poslovnih procesa, što podrazumeva tri faze učenja: gde je preduzeće trenutno, gde bi trebalo da bude i kako će da dostigne te ciljeve.

37. Prof.dr Milovan M. Ilic
Razvijanje biznis plana za malo preduzeće”, Yumpa 07

38. “Uloga marketinga u novom milenijumu”, LD, 2007.
 
 
Recenzije knjiga:


  1. “Kako postati preduzetnik”, mr Mile Strunić, Gradiška 2000. ISBN 86-7997-023-9.

Tags