O meni

Biografija Prof. dr Milovan M. Ilić
Rođen u Beogradu
Diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1970 godine.

1970 (juli i avgust); Pripravnik u hemijskoj industriji “Zorka” Subotica.

1970/71Profesor tehnologije materijala u mašinsko tehničkoj školi “Petar Drapšin” u Beogradu 
 
Od 1972. Institut boja i lakova “Duga” Beograd, na radnim mestima: istraživač, šef odeljenja i upravnika u Institutu. U tom periodu, zajedno sa italijanskim firmama IVI iz Milana i FIAT iz Torina, obrađuje tehnički i komercijalno automobilsku industriju SSSR-a i Zavode “Crvena Zastava” Kragujevac. U ovom periodu boravi na studijskim putovanjima i po razvojno - tehničkim pitanjima, u korporacijama: ICI - London, BTP- London, “Monsanto” - Brisel, “Vianova” - Grac, Hoecsht - Frankfurt, “Petar Stoll” - Beč i drugim evropskim korporacijama proizvođačima hemijskih proizvoda.

1988 - 89.Tehnički direktor Tvornice boja i lakova “Dubravka” Dubrovnik SOUR “Astra” Ljubljana i Direktor projekta nove fabrike.

1988. Kreira i realizuje proizvod auto kozmetike MIM proizvoda.

Od polovine 1989. godine Industrija boja i lakova “Duga” Beograd, rukovodioc plasmana.

1989. godine završava tromesečni kurs za menadžere u Institutu za internacionalni menadžment u Beogradu.

Školske 1989/90. godine upisuje poslediplomsku specijalizaciju na FON-u.

Septembra 1992. je odbranjen specijalistički rad na temu: “Marketing u strategiji preduzeća”.

Od maja 1992. do 1996. je Direktor sektora marketinga Holdinga DD “Prva Iskra” Barič - Beograd.

Maja 1994. brani magistarsku tezu: “Istraživanje međuzavisnosti marketing strategije i organizacione strukture preduzeća”.

1996. godine Autor i rukovodilac projekta Yu Euro Link sa Ekonomskim institutom i Evropskim pokretom u Srbiji.

Maja 1997. je odbranio doktorsku disertaciju: “Savremeni koncept marketinga, ekologija i proces globalizacije tržišta”.

Od 1997. godine je Savetnik generalnog direktora Holdinga DD “Prva Iskra” Barič – Beograd.

Decenbra 1997. u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu i Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, stiče naučno zvanje Naučni saradnikDocent.

Od 1989 - 1999. godine je na funkcijama tehničkog direktora, direktora marketinga i savetnika generalnog direktora rukovodi sa više poslovnih projekata vezanih za razvoj tržišta, proizvoda, organizacionih struktura i fizibiliti studija za gradnju novih fabrika u zemlji i inistranstvu.

Od 17. oktobra 2000. godine je Direktor Centra za menadžment konsalting u Institutu MSP Beograd.
U toku vođenja ovoga Centra pokreće mnogobrojne konsultantske aktivnosti na prostoru Srbije i Crne Gore u malim i srednjim preduzećima.
Među prvima (jun 2001.) pokreće kurseve za formiranje i implementaciju biznis planova (oko 150 polaznika više od 100 časova).

Od 2000 do 2003. godine je Stečajni upravnik  “CENTROCOOP”-a export-inport Beograd,  Likvidacionu upravnik PS CENTROEXPORTd.o.o. i Stečajni upravnik privatnog preduzeća GOMA

Od 2002. godine je  Direktor projekta procena vrednosti kapitala i programa privatizacije grupa: 7, 16, 19, 4K, 6K, 38, 14K i 15K ukupno 135 preduzeća iz programa Agencije za privatizaciju Vlade Srbije, u okviru Centra za menadžment konsalting Instituta MSP.

2003. stručno obrađuje i realizuje predavanja u okviru tematskog bloka TV emisije Transfer B-92 i YU info na temu marketinga, preduzetništva i biznis planiranja za mala i srednja preduzeća.

Decenbra 2003. na Fakultetu za menadžment MSP Evropskog Univerziteta u Beogradu, stiče zvanje Vanrednog profesora.

2005. Direktor Instituta za preduzetništvo, strateški razvoj i poslovne procese Fakulteta FMMSP.

Od 2006 Direktor međunarodne više strukovne škole za preduzetništvo.

2007.Stiče zvanje Redovnog profesora.
 
Pokreće u oko 30 gradova  Srbije tribine i okrugle stolove na temu preduzetništva, marketinga, pokretanja vlastitog biznisa i usmeravanja ljudi ka prepoznavanju realnih poslovnih prilika u svom okruženju.
 
Vodi projekte na izradi investicionih studija, fizibiliti studija, biznis i marketing planova ( oko 120).
 
Od 1990. do danas objavio je više tekstova(31)u dnevnim listovima i nedeljnicima na temu neophodnosti društvenih promena, preduzetničkih procesa i neodgovarajućeg nivoa prihvatanja i sprovođenja savremenog koncepta poslovanja.
 
Drži predavanja na: Fakultetu za menadžment MSP Evropskog unuverziteta u Beogradu, Univerzitetu Metropolitan Beograd, Međunarodnoj višoj školi za preduzetništvo Beograd, Fakultetu za menadžment u sportu Beograd, Međunarodnom univerzitetu u Novom Pazaru, Višoj strukovnoj školi iz Ljubljane i Elit koleđu Beograd na predmetima: Marketing, Preduzetništvo i Strategijski menadžment.
 
Objavio je oko 50 stručnih i naučnih radova kao i više izlaganja na međunarodnim skupovima.
 
Autor i koator je više knjiga i monografija (oko 10)iz oblasti marketinga, preduzetništva i menadžmenta.
 
Članci objavljeni u časopisima i dnevnoj štampi u celosti ili intervjui:
 
1.      “MIM u svim bojama - najbolji poslovni rezultati u poslednjih 25 godina”, “Slobodna Dalmacija”, 31 avgust 1988. Deo intervjua.
2.      “Novosibirsk - centar poslovnih zbivanja”,“Direktor” br.11. 1994. Ceo tekst.
3.      “Budućnost se neće sama desiti…” Savetovanje eko-menadžmenta Yumen Budva. “Zeleni list” br. 65., Beograd 1995. Deo članka.
4.      “Povratak EU - partnerima”,  “Naša borba” 28 maj 1996. Novinarski izveštaj.
5.      “Poslovno približavanje EU - Korak po korak”,Ekonomska politika, br. 2306, 17 juni 1996. Deo članka.
6.      “Uskoro Yu Euro Link na engleskom jeziku”,“Politika” 22. jun 1996. Novinarski izveštaj.
7.      “Evropa je naša sudbina” Yu Euro Link podrška privrednom povezivanju sa EU, “Vreme”, 6 juli 1996. Ceo članak.
8.       “Maksimiziranje profita, ali i društvena odgovornost” , “Naša borba” 5. 5. 1997. Ceo tekst
9.      “Mračni hodnici destrukcije”, “Danas”, 7. 12. 1999.
10.  “Izbegnimo osvetu”, “Danas”, 18. 01. 2000.
11.  Tribina o menadžmentu i preduzetništvu “Novi ljudi za novu ekonomiju”, Ibarske novine, Kraljevo 28.01.2000.
12.  Put do stranih kredita,novosadski Dnevnik, 28.02.2001
13.  Prednost izvoznim programima, “Politika“23. septembar 2001
14.  Biznis plan kao bukvar, kulske novine, septembar 2001
15.  Biznis plan otvara trezore, Yutef, oktobar 2001
16.  Neophodnost biznis plana, Magazin za preduzetnike “Preduzeće“, br.1, 9.10.2002
17.  Kako napraviti kvalitetan biznis plan, Magazin za preduzetnike “Preduzeće”, br.2., 13.11.2002.
18.  Istine i zablude preduzetništva – mitovi o preduzetnicima, Magazin za preduzetnike “Preduzeće”, br.2., 13.11.2002.
19.  “Kupac u centru poslovanja”, Magazin za preduzetnike “Preduzeće” br. 3, decembar 2002.
20.  “Osnovni koraci u razvijanju biznis plana” Magazin za preduzetnike “Preduzeće” br. 3, decembar 2002.
21.  “Dalje od zabluda i grešaka”, Poslovni magazin “Biznis kontakt”, br. 6, Jun 2003.
22.  “Kako da započnete svoj biznis”, “Politika”, “Ekonometar”11. novembar 2003.
23.  “Biznis određuje tržište a ne novac”, “Glas javnosti”, 17. novembar 2003.
24.  “Ulaznica za uspeh - biznis plan”, "Pregled", 15. mart 2004.
25.  “Kako uvideti za koji posao postoji tržišni prostor?”, “Pregled”, 24.maj 2004.
26.  “Velike poslovne prilike se uče”, “Pregled”, 4-6. jun 2004.
27.  “Bez bankarske podrške”, “Politika”, 7. jun 2004.
28.  “Kako prepoznati potrebe tržišta», «Pregled», 7. jun 2004.
29.  «Loše kopiranje drugih», «Politika», «Ekonometar», 24. avgust 2004.
30.   «Do mašina može i bez novca», «Politika», «Ekonometar», 8. mart 2005.
31.  «Korak iz teorije u praksu», «Ekonometar», 13. jun 2006.     
 

Tags